ItalFarad Motor Run Capacitor Twin Lead

Showing 1–12 of 35 results

  • ItalFarad Motor Run Capacitor 2uF Black Twin Lead
  • Placeholder
  • ItalFarad Motor Run Capacitor 1.5uF Black Twin Lead
  • ItalFarad Motor Run Capacitor 5uF Black Twin Lead
  • ItalFarad Motor Run Capacitor 6uF Black Twin Lead
  • ItalFarad Motor Run Capacitor 8uF Black Twin Lead
  • ItalFarad Motor Run Capacitor 12uF Black Twin Lead
Shopping Cart
Scroll to Top